Gimnazjum nr 7 w Rybniku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Regulamin Biblioteki i Czytelni Szkolnej

1. Działalność biblioteki oparta jest na programie bibliotecznym MOL.

2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko.

4. Czytelnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania elektronicznej karty czytelnika przy każdym wypożyczeniu.

5. Zwrot książki może nastąpić bez okazania karty czytelnika.

6. Czas wypożyczeń lektur wynosi dwa tygodnie pozostałych książek miesiąc.

7. Czytelnik może przedłużyć czas wypożyczenia.

8. Informacji z katalogu komputerowego udziela nauczyciel-bibliotekarz.

9. Katalogi kartkowe zawierają opisy dokumentów wprowadzonych do zbiorów biblioteki do 1 września 2009 roku.

10.Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, a zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.

11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty uczeń powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w bibliotece.

13. W bibliotece i czytelni należy zachować ciszę i porządek.

14. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza z księgozbioru podręcznego i czasopism, których nie wolno wynosić poza bibliotekę.

15. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych lub innych form pracy z uczniem.

16. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

17. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone materiały.


Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej

i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.

2. Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność ucznia po pisemnym poświadczeniu ich odbioru.

3. Wypożyczenie i zwrot podręczników przez ucznia/rodzica podlega ewidencji na ogólnych zasadach, dokonuje go nauczyciel

bibliotekarz za pomocą programu MOL do obsługi biblioteki szkolnej.

4. Wypożyczanie podręczników uczniom/rodzicom jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Uczeń/rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie,

(tj. najpóźniej do tygodnia po wypożyczeniu) zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie uszkodzenie podręcznika

będzie uznane jako wina wypożyczającego.

6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

7. Uczeń zobowiązany jest do poszanowania podręczników, troski o walor estetyczny oraz ochrony przez uszkodzeniem, zniszczeniem lub zgubieniem.

8. Każdy podręcznik powinien zostać obłożony.

9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie (punkt 13) szkoła może żądać od rodziców ucznia

odkupienia podręcznika (o tym samym numerze dopuszczenia) lub zwrotu kwoty za podręcznik.

10. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej

podręcznika lub materiału np. popisanie, zaznaczanie,    zaplamienie, rozerwanie, zgniecenie, uszkodzenie rogów i grzbietu, zabrudzenie,

ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do  uszkodzenia, zobowiązany jest

podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.

11. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystanie,

a usunąć skutków nie da się np. zalanie, wyrwanie i  zagubienie kartek, trwałe zabrudzenie, poplamienie nie dające się usunąć,

znaczne zużycie.

12. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd. należy je zwrócić

wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym, a ich zgubienie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego

podręcznika lub materiału edukacyjnego.

13. Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego w terminie

wyznaczonym przez bibliotekarza.

14. Osobą odpowiedzialną za zwrot podręcznika do biblioteki szkolnej jest uczeń/rodzic.

15. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznika

do danego przedmiotu do końca sierpnia danego roku szkolnego po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza szkolnego,

a po egzaminie zobowiązani są do oddania go do biblioteki.

16. Wszystkie kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 08:28