Gimnazjum nr 7 w Rybniku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Rybnik 27 sierpnia 2012r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM  Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR 7 W RYBNIKU


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku.

2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku.

3. Szafki szkolne są własnością Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku w ilości wg spisu inwentarzowego.

4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się sekretariat szkoły.

5. Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w szkole.

6. Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania i użytkowania szafkami szkolnymi.

7. Sekretariat szkoły dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

§ 2. Obowiązki szkoły

1. Szafki są własnością szkoły.

2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w Gimnazjum.

3. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.

4. Szkoła zapewnia:

a. przydział jednej szafki dla jednego ucznia,

b. naprawę i konserwację szafek,

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:

a. konieczności naprawy,

b. przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub uchodzących za niebezpieczne.

§ 3. Naprawy

1. Uczeń zgłasza usterkę lub zgubienie klucza na piśmie do Dyrekcji szkoły w formie podania o wydanie nowego klucza do szafki w przypadku utraty oryginału (kradzieży, zagubienia, zniszczenia).

2. W zgłoszeniu powinien znaleźć się numer szafki, rodzaj usterki.

3. Zabrania się uczniom samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw szafek szkolnych.

4. Naprawy szafek oraz usuwania usterek dokonuje wyłącznie pracownik wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

§ 4. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek

1. Każdy uczeń powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego przepisów.

2. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

3. Uczniowie zobowiązani są dbać o wygląd i estetykę przydzielonych szafek.

4. Wszelkie usterki uczniowie powinni zgłaszać na piśmie do Dyrekcji szkoły

5. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

6. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za je zawartość

7. Uczniowie nie przechowują w szafce szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki.

8. Wszystkie butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.

9. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów gimnastycznych), czy nieświeżej żywności.

10. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

11. Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów nie związanych z czasem pobytu w szkole a w szczególności przedmiotów wartościowych.

12. W przypadku uszkodzenia szafki przez ucznia koszty naprawy ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).

13. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności..

14. Zabrania się wykonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.

15. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

16. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie, które przechowują w szafkach poprzez ich prawidłowe zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

17. Ewentualne kradzieże mienia, wszelkie uszkodzenia szafek, usterki oraz przypadki zniszczeń dokonane przez inne osoby powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrekcji szkoły lub pracownikowi sekretariatu.

§ 5. Wydawanie kluczy

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki oznaczony odpowiednim numerem na czas nauki w Gimnazjum, podlegający zwrotowi na zakończenie danego roku szkolnego.

2. Pracownik szkoły sporządza listę z imieniem i nazwiskiem uczniów, klasą oraz numerem przydzielonej szafki i przekazuje ją wychowawcy klasy.

3. Przy wydawaniu klucza uczeń podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności za otrzymany klucz do szafki.

§ 6. Zwrot kluczy

1. Do zwrotu przyjmowane będą tylko oryginalne klucze zgodne z wydanymi numerami.

2. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane.

3. Klucze zwracane są wychowawcy w ostatnim tygodniu zajęć danego roku szkolnego, nie później niż dwa dni przed jego zakończeniem.

4. Uczniowie kończący szkołę lub przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

5. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki z wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

6. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym

§ 7. Zgubienie kluczy

1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie o tym fakcie sekretariat szkoły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy pozostawionych w szafce.

2. Wymiana zamka następuje w jak najkrótszym termie od daty zgłoszenia.

3. W sytuacji zagubienia przez ucznia klucza do szafki:

a. za dorobienie klucza uczeń uiszcza opłatę według aktualnego cennika,

b. za wymianę zamka uczeń uiszcza opłatę w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów,

4. Uczeń nie może samodzielnie dorobić klucza do szafki, wykonuje to konserwator szkoły.

§ 8. Przypadki szczególne

1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej.

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja szkoły.

3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą min. 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego pełnomocnik, ewentualnie przedstawiciel danej klasy).

4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wychowawcy corocznie podczas wywiadówek zapoznają rodziców uczniów z treścią regulaminu oraz uczniów Gimnazjum na lekcjach wychowawczych..

2. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Dyrekcję szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

3 Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

4 Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Poprawiony: środa, 02 października 2013 06:50