Gimnazjum nr 7 w Rybniku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Jesteśmy bliżej INTEGRACJI

INTEGRACJA to włączenie osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia społecznego.

Celem kształcenia integracyjnego jest zabezpieczenie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

 • pełną indywidualizację procesu nauczania,
 • zmodyfikowanie programów nauczania,
 • zróżnicowanie form pracy i stosowania aktywnych metod nauczania,
 • stałą diagnozę możliwości i potrzeb ucznia dla zabezpieczenia optymalnych warunków ich realizacji,
 • przygotowanie uczniów do pełnienia określonych ról w społeczeństwie,
 • wychowanie w myśl zasady do prawa wzrastania w naturalnym środowisku rówieśniczym,
 • tworzenie środowiska przyjaznego, polegające na wzajemnym wspieraniu się nauczycieli, uczniów i rodziców.

KLASA INTEGRACYJNA

KLASA INTEGRACYJNA - klasa, w której wspólnie z dziećmi zdrowymi uczą się i wychowują dzieci z niepełnosprawnością.
Liczba uczniów w klasie integracyjnej - od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością (np. z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, z zaburzeniami narządu wzroku, słuchu, z zaburzeniami zachowania, z chorobami przewlekłymi).

Organizacja pracy na lekcjach

 • w kasach integracyjnych obowiązuje taka sama podstawa programowa jak w klasach ogólnych, jednak w przypadku uczniów z niepełnosprawnością programy są dostosowywane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb,
 • wszyscy uczniowie korzystają z tych samych podręczników (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nauczyciele wybierają treści dostępne danemu uczniowi, bądź przygotowują odrębne pomoce dydaktyczne, karty pracy),
 • na każdej lekcji obecnych jest dwóch nauczycieli - nauczyciel danego przedmiotu oraz nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej,
 • nauczyciele oceniają osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością w odniesieniu do stopnia realizacji przez nich dostosowanego programu,
 • uczniowie z niepełnosprawnością korzystają z zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze,
 • klasy integracyjne objęte są szczególną opieką psychologiczno – pedagogiczną.

KORZYŚCI   EDUKACJI   INTEGRACYJNEJ
DLA   DZIECI  Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  I  ZDROWYCH

Mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka. Aktywność dzieci zdrowych, ich żywiołowość mobilizuje dzieci z niepełnosprawnością do pracy na lekcji i poza zajęciami. Wspólne przebywanie z dziećmi zdrowymi, uczestnictwo w grach i zabawach jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój dziecka z niepełnosprawnością. Poza tym atmosfera naturalności w klasie, gdzie nikt nie wytyka palcem dziecka na wózku, czy niepełnosprawnego intelektualnie zapewnia każdemu poczucie bezpieczeństwa.
U dzieci zdrowych kształtują się pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność.
Integracja sprzyja bardziej wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy. Przy czym nauczyciel pracujący w klasie integracyjnej wybiera dziecko,  a nie program i stara się, by uczeń rozwijał się wszechstronnie. W klasie integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością, często zachęcane przez swoich rówieśników, stawiają sobie takie same cele i wymagania. Zdarza się, że są to wyzwania przekraczające ich możliwości, z góry skazane na niepowodzenie. I choć wydawałoby się, że wywołać to może tylko zniechęcenie u dzieci z niepełnosprawnością to jednak jest pewnego rodzaju lekcją budowania realnego wizerunku samego siebie. Dzieci chodzące do klas integracyjnych, mające na co dzień kontakt z uczniami z niepełnosprawnością są pozbawione wszelkiego typu obaw i lęku przed „innością”.
Wspólna edukacja dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością jest możliwa i pomimo pewnych trudności przynosi obustronne korzyści - zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej. Dzięki niej dzieci z niepełnosprawnością zostają przygotowane do zniesienia ograniczeń spowodowanych swoją „innością” i decydowania o sobie, ale przede wszystkim integracja staje się dla nich szkołą samodzielności.

W klasach integracyjnych uczniowie uzdolnieni podlegają takiej samej trosce pedagogicznej jak uczniowie niepełnosprawni. Jest to możliwe dzięki małej liczebności klas (20 uczniów) oraz dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie. Wspólna praca dwóch nauczycieli daje różnorodne możliwości wymiany doświadczeń, wzajemnych konsultacji i uzupełniania pedagogicznych kompetencji.

INTEGRACJA JEST NASZĄ WSPÓLNĄ SZANSĄ,

SZANSĄ STWORZENIA ŚWIATA BARDZIEJ POKOJOWEGO,

MNIEJ RYWALIZUJĄCEGO  I  MAJĄCEGO WIĘCEJ MIŁOŚCI.

Poprawiony: niedziela, 18 stycznia 2015 21:57