Gimnazjum nr 7 w Rybniku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Kilka faktów o integracji w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Czesława Miłosza w Rybniku

W odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych, kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w myśl Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, w roku szkolnym 2005 /2006 w Gimnazjum nr 7  im. Czesława Miłosza powstała pierwsza klasa integracyjna.

Głównym założeniem integracji jest wspólne przebywanie i nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych uczą się dzieci o różnych rodzajach i różnym stopniu niepełnosprawności. Są tu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci słabowidzące, dzieci słabosłyszące, dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła otacza opieką około 27 uczniów o specjalnych potrzebach. Pracują z nimi nauczyciele specjaliści m.in.: oligofrenopedagodzy, logopeda, pedagog. Proces edukacyjny realizowany jest z dostosowaniem metod i treści nauczania do indywidualnych możliwości uczniów.

Pierwsi uczniowie z niepełnosprawnościami zostali przyjęci z dużą życzliwością i otwartością przez szkolną społeczność. Od tej pory integracja jest jedną z nadrzędnych zasad realizowanych w procesie wychowawczym, w którym kładziemy nacisk na propagowanie postaw akceptacji, tolerancji i szacunku.

Staramy się, aby wszyscy uczniowie, a szczególnie gimnazjaliści z klas integracyjnych, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, mogli korzystać z bogatej gamy kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, mieli okazję rozwoju talentów i zdolności.

Dyrekcja i nauczyciele podejmują szereg inicjatyw mających propagować tolerancję i szacunek wobec drugiego człowieka.

W każdej klasie odbywają się uroczystości i imprezy integracyjne, np. Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru itp.

Nauczyciele z Zespołu ds. Integracji organizują konkursy, akcje informacyjne, dotyczące np. problemów związanych z niepełnosprawnością.

Integracja jest skomplikowanym, czasochłonnym procesem, który pociąga za sobą niejednokrotnie szereg rozmaitych trudności związanych zarówno z edukacją i wychowaniem, jak i z przygotowaniem technicznym budynku. Trudności te zainspirowały wiele zmian w placówce: zlikwidowano bariery architektoniczne budynku, są podjazdy oraz winda, dostosowano sanitariaty do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, stworzono gabinety do rewalidacji indywidualnej.

Rozwój działalności integracyjnej w naszej szkole pociąga za sobą konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności nauczycieli w dziedzinie pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła nasza posiada wykwalifikowaną kadrę i oferuje swoim uczniom szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Z każdym rokiem przybywają nowi uczniowie, którzy są dla nas, nauczycieli, wyzwaniem i obiektem troski o właściwy wszechstronny rozwój, uczniowie motywuje nas i powodują, że poszukujemy wciąż nowych metod i kierunków pracy dających możliwości rozwojowe, czego efektem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez członków Zespołu ds. Integracji.

W naszej szkole przyjęliśmy model pełnej integracji, włączając do klas dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wśród uczniów klas integracyjnych są dzieci słabowidzące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną.

Każda klasa integracyjna ma nauczyciela współorganizującego kształcenie, który pracuje głównie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W szkole funkcjonuje regulamin przyjmowania uczniów do klas integracyjnych.

Osoby wspierające proces kształcenia integracyjnego

w latach 2005/2006 – 2012/2013

Dyrekcja: P. Krzysztof Zaik, p. Zenona Szwałek,

Rocznik 2005 - 2008

Klasa I - wych. Grażyna Schmidt

Rocznik 2006 - 2009

Klasa F – wych. Ewa Surma

Klasa G – wych. Karina Niwelt, Hanna Zoń

Rocznik 2007 - 2010

Klasa F-  wych. Lilana Babilas , Barbara Jankowska

Klasa G – wych. Grażyna Schmidt, Jagoda Pluta

Rocznik 2008 - 2011

Klasa F wych. Iwona Kajdana – Świtaj

Klasa G wych. Małgorzata Chmielewska

Rocznik 2009/2010 – 2011/2012

Klasa E wych. Ewa Surma

Klasa F wych. Teresa Węgrzyk

Rocznik 2010/2011- 2012/2013

Klasa E wych. Iwona Todys

Klasa F wych. Rafał Fajger

Rocznik 2011/2012 – 2013/2014

Klasa III F wych. Agniezka Zaik

Rocznik 2012/2013 - 2013/2014

Klasa II E wych. Ewa Surma

Rocznik 2013 - 2014

Klasa I E wych. Anna Prusko

Nauczyciele wspomagający lata 2005 - 2013:

Grażyna Schmidt, Ewa Surma, Hanna Zoń, Inez Horba, Liliana Babilas, Jagoda Pluta, Teresa Przeliorz, Barbara Bloch, Ewelina Wawrzyńczyk, Marta Ogorzałek, Joanna Szewczyk, Barbara Jankowska, Katarzyna Gumulak, Małgorzata Kawka, Sebastian Łyczko, Monika Szczepanik, Katarzyna Adamska, Danuta Wiosna, Karina Niwelt, Rafał Fajger, Iwona Kajdana- Świtaj.

Poprawiony: poniedziałek, 21 października 2013 15:40