Gimnazjum nr 7 w Rybniku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Procedura organizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Email Drukuj PDF

Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Nr 228)

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

  1. 1. Cel procedury

Określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku i ich rodzicom

  1. Przedmiot procedury

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

  1. 3. Odbiorcy przedmiotu procedury

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, inni specjaliści

  1. 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana i organizowana jest wobec uczniów:

ü  Szczególnie uzdolnionych,

ü  Z orzeczoną niepełnosprawnością,

ü  Z zaburzeniami komunikacji językowej,

ü  Z chorobą przewlekłą,

ü  Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

ü  Z niepowodzeniami edukacyjnymi,

ü  Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

ü  Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

ü  Z zagrożeniami niedostosowaniem społecznym,

ü  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

ü  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia indywidualnego.

  1. 5. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

ü  Zajęcia rozwijające uzdolnienie,

ü  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

ü  Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,

ü  Porady i konsultacje,

ü  Warsztaty i szkolenia.

  1. 6. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

a) Zgłoszenie dyrektorowi szkoły potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie szkoły mają obowiązek wychowawcy klas niezwłocznie po otrzymaniu opinii lub orzeczenia.

b)       Dla ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej tym poradni specjalistycznej — dyrektor powołuje zespół do planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

c)      Dla ucznia, który nie posiada dokumentów wymienionych w pkt a i b, dyrektor, po przekazaniu przez nauczyciela, lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, po analizie wniosku i zebraniu potrzebnych informacji, niezwłocznie tworzy zespół do planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno dla danego ucznia.

d) Dyrektor powołuje koordynatora zespołu zarządzeniem.

e)      Zespół analizuje potrzeby ucznia i wypracowuje odpowiednie formy pomocy –przekazuje ustalenia zespołu dyrektorowi do zatwierdzenia przedkładając KIPU.

f)       Dyrektor ustala zakres pomocy w KIPU i przekazuje koordynatorowi.

g)      Koordynator powiadamia rodziców ucznia o przyznanych formach pomocy uczniowi.

h)      Koordynator wraz z zespołem do planowania, koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowuje plan działań wspierających ucznia, dla którego dyrektor ustalił formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

i)        Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń monitoruje efekty udzielanej pomocy i przekazuje uwagi zespołowi. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba zespół ponownie zbiera się, analizuje informacje wychowawcy i modyfikuje formy pomocy. Po każdym spotkaniu zespołu KIPU przedstawia się dyrektorowi placówki.

j)        Po zakończeniu etapu edukacyjnego oryginał Karty Indywidualnej Pomocy Ucznia jest przekazywana rodzicom, a kopia stanowi załącznik do arkusza ocen.

Poprawiony: środa, 30 sierpnia 2017 17:01