Gimnazjum nr 7 w Rybniku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Program wychowawczy

Email Drukuj PDF

„Takie będą Rzeczypospolite,

jakie ich młodzieży chowanie”

/Stanisław Staszic/

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnym
nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku

rok szkolny 2016/2017

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ dnia 20 listopada 1989.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
   • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.  ( tekst jednolity Dz.U. 2015  poz. 2156 ze zmianami )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Statut Gimnazjum  z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku.

Wstęp

Program wychowawczy przygotowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły, w zależności od zmieniających się potrzeb. Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowania. Integralną częścią programu wychowawczego są również treści zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki , jak również  treści wychowawcze zawarte w programach  nauczania poszczególnych  przedmiotów zgodne z podstawa programową  kształcenia ogólnego. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania  i profilaktyki. Nauczyciele podejmują działania mające  na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

I. WIZJA SZKOŁY

Kształcimy człowieka umiejącego odnaleźć się w danej rzeczywistości i we współczesnym świecie. Nasz uczeń jest kreatywny, potrafi się samorealizować, uczyć się, poszukiwać, komunikować, działać i współpracować.

II. Działania diagnostyczne- opis  środowiska szkolnego.

 

Gimnazjum funkcjonuje w rybnickiej dzielnicy Boguszowice Stare, środowisku dostarczającym tradycyjnego wychowania i pozytywnych wartości rodzinnych. Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku o nowoczesnej architekturze. Wyposażone jest w środki dydaktyczne i obiekty sportowe współczesnej generacji. Uczęszczają także do niego uczniowie z innych dzielnic oraz młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem głównym szkoły jest przygotowanie ucznia do zdrowego oraz bezpiecznego dalszego rozwoju i życia. Nauczyciele wraz
z uczniami podejmują również działania, które społecznie i kulturalnie integrują, aktywizują środowisko szkolne. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny realizują uczniowie w 17 oddziałach. Gimnazjum posiada specyficzny charakter z uwagi na oddziały integracyjne,
w których oprócz dzieci zdrowych uczą się uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Każdy uczeń posiada Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w którym znajdują się m.in. indywidualne zalecenia do pracy z uczniem oraz dostosowania wymagań
w zakresie metod, form czy treści edukacyjnych. Z przeprowadzonych obserwacji, rozmów z wychowawcami, rodzicami oraz uczniami wynika,
że w szkole nie występują negatywne zjawiska związane m.in. z ośmieszaniem, dyskryminacją czy izolacją osób niepełnosprawnych. Uczniowie Ci czują się w naszej szkole bezpiecznie, mogą w przyjaznych warunkach kształcić się, nawiązywać kontakty rówieśnicze oraz rozwijać swoje zainteresowania. Na tej podstawie można stwierdzić, że specyficzny charakter szkoły wpływa pozytywnie na kształtowanie w uczniach postawy tolerancji wobec „inności”, natomiast uczniowie z niepełnosprawnością mogą wzmacniać w sobie postawę zaufania wobec ich zdrowych rówieśników.

Środowisko szkolne jest systematycznie diagnozowane, a informacje dotyczące rozwoju i  funkcjonowania uczniów uzyskiwane są poprzez:

 • analizę dokumentacji szkolnej, dziennika elektronicznego,
 • analizę opinii, orzeczeń i innych dokumentów dotyczących ucznia,
 • dokumentacje i informacje od pedagoga szkolnego,
 • obserwacje zachowań uczniów,
 • uwagi i informacje wszystkich pracowników szkoły,
 • analizę frekwencji uczniów i wyników nauczania,
 • informacje od wychowawców,
 • informacje od nauczycieli dotyczące funkcjonowania uczniów,
 • informacje od uczniów i rodziców,
 • ankiety,
 • indywidualne rozmowy wychowawców klas z pedagogami szkolnymi dot. bieżących problemów i sytuacji w grupie klasowej,
 • rozmów z rodzicami przeprowadzonych przez wychowawców w czasie zebrań klasowych,
 • informacje z instytucji wspierających szkołę.

 

Na podstawie  diagnozy wyodrębniono następujące zadania wychowawcze:

 

 1. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. (część realizowana również poprzez program profilaktyki).
 2. Kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu w szkole.
 3. Kształtowanie kultury osobistej oraz prawidłowych postaw moralnych.
 4. Rozwijanie wiedzy i wzmacnianie umiejętności psychologicznych.
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 6. Współpraca z rodzicami  w działaniach wychowawczych.

 

III. Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań w zakresie:

a) promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia

b) wspomagania ucznia w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • Fizycznej: ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
  i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Psychicznej: ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku
  do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • Społecznej: ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • Aksjologicznej: ukierunkowanej na wykształcenie pożądanego społecznie systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza to również wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, kształtowanie przyjaznego
i bezpiecznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczniów i nauczycieli a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów.

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest ściśle powiązana z procesem kształcenia. Za przebieg procesu wychowania odpowiedzialny jest każdy pracownik szkoły. Grono pedagogiczne ma na uwadze fakt, że wychowanie odbywa się nie tylko w klasie szkolnej ale również podczas przerw śródlekcyjnych, wycieczek czy uroczystości szkolnych. Każda postawa i każde słowo skierowane do ucznia ma wymiar wychowawczy.

 

Realizacja tak złożonej działalności wychowawczej  pozwala ukształtować ucznia, który  jest uczestnikiem  procesu wychowania jako ten, który poszukuje wiedzy, jest aktywny, kształtuje swoją postawę moralną, obywatelską i patriotyczną w oparciu o normy i zasady etyczne. Za jedną
z najważniejszych  wartości w życiu  uznaje swoje zdrowe. Zależy mu  na dobrych relacjach  rówieśniczych  oraz  z otoczeniem.  Jest kulturalny i otwarty na kontakt z drugim człowiekiem. Potrafi pracować w zespole,  pomagać innym  i chętnie to czyni. Dąży
do poznania swoich słabych i mocnych stron. . Jest uczciwy, odważny, odpowiedzialny i tolerancyjny. Radzi sobie w różnych sytuacjach  życia  codziennego. Poznaje kulturę naszego kraju i miasta oraz jest otwarty na odmienność kulturową i tradycje  innych narodów.

 

IV. Harmonogram realizacji zadań wychowawczych.

LP

ZADANIA

CELE

SPODZIEWANE EFEKTY

UCZEŃ:

FORMY I METODY REALIZACJI

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.

Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 • Dostarczenie uczniom wiedzy na temat zdrowia- ukazanie zdrowia jak jednej z najważniejszych wartości w życiu
 • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy siedzącej w czasie lekcji

 

 

 

 • Dostarczenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego – budowanie równowagi i harmonii psychicznej jak również praca nad wzmacnianiem samooceny
 • Motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia.
 • Włączenie rodziców w działania sprzyjające budowaniu postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

 

 

 • Poznanie i uświadomienie zagrożeń związanych  z używaniem środków odurzających, zastępczych, psychotropowych, nowych psychoaktywnych – realizacja zgodnie z planem działań profilaktycznyc
 • Wie czym jest postawa prozdrowotna i czemu służy jej kształtowanie

 • Potrafi dokonywać świadomych wyborów związanych ze zdrowym trybem życia

 

 

 

 

 

 • Posiada właściwy stosunek do świata, ma poczucie siły, chęci do życia i witalność, jest zmotywowany do pracy na rzecz swojego rozwoju

 

 • Potrafi kształtować najbliższe środowisko w sposób sprzyjający rozwojowi zdrowia

 

 

 

 • Jest świadomy mechanizmów związanych z uzależnień  i wynikającymi z tego konsekwencjami

 

 

 

 

 • Godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe: biologia, zaj.techniczne, wychowanie fizyczne, chemia,
 • Pogadanki tematyczne, rozmowy z pedagogiem
 • Prelekcje pielęgniarki szkolnej,
 • Rozmowa  uświadamiająca
 • Funkcjonowanie sklepiku szkolnego ze zdrowymi produktami, oraz instalacji do picia poideł wody

 

 • Godziny wychowawcze
 • Spotkania z pedagogiem
 • Zajęcia z  pielęgniarką, zaproszonymi gośćmi
 • Turnieje, rozgrywki sportowe
 • Pogadanki prozdrowotne,
 • Konkursy
 • Zasoby biblioteki, filmy multimedialnego
 • Wycieczki szkole
 • działania zgodne z kalendarzem imprez szkolnych
 • gazetki szkolne (świetlica)
 • Zebrania klasowe, indywidualne rozmowy konsultacje-przekazanie rodzicom wiedzy dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia w czasie, zagrożeń wynikających  z uzależnień o drożnych środków- zebrań ogólnych, klasowych, konsultacji indywidualnych

Dyrektor szkoły,

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny.

Pedagodzy

Nauczyciele biologii, edukacji dla bezpieczeństwa

Zaproszeni specjaliści ratownicy medyczni, lekarze i inne służby

Nauczyciel zajęć technicznych, biologii, w-f

2.

Kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu w szkole

 • Zapoznanie społeczności szkolnej z zasadami, regulaminami obowiązującymi w szkole
 • Integracja klasowa i ogólnoszkolna
 • Budowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • Wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami
 • Budowanie postawy tolerancji wobec drugiego człowieka

 

 

 

 

 

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie wycieczek innych imprez, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

 

 • Promowanie osiągnięć edukacyjnych  i sukcesów młodzieży w różnych dziedzinach

 

 • Dostarczenie wiedzy o zagrożeniach i właściwym zachowaniu w obliczu zagrożeń
 • Potrafi ocenić różnego rodzaju zagrożenia  z najbliższego otoczenia oraz  adekwatnie na nie reagować
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Stosuje  się do reguł i zasad  panujących w szkole
 • Jest zintegrowany z zespołem klasowym;
 • Ma poczucie więzi ze społecznością szkolną;
 • Nawiązuje prawidłowe relacje z uczniami i nauczycielami;
 • Posiada poczucie więzi ze społecznością lokalną;
 • Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
 • Zna i stosuje regulaminy wycieczek i innych imprez

 

 

 • Jest zmotywowany na rzecz własnego rozwoju

 

 

 • Potrafi ocenić różnego rodzaju zagrożenia  z najbliższego otoczenia oraz  reagować adekwatnie
 • Potrafi pracować w zespole i z zaangażowaniem
 • Przekazanie informacji na godzinach wychowawczych, apelach, zajęciach z pedagogiem
 • Monitoring szkolny
 • Godziny wychowawcze, zajęcia integrujące zespół klasowy poprzez  gry i zabawy, konkursy, uroczystości szkolnych tj. pasowanie klas pierwszych,
 • Kolorowe Dni Integracji,
 • Quiz wiedzy o integracji
 • Organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych,  tj. Dzień Pluszowego Misia,
 • Turniejów sportowych
 • Organizacja „Dnia Życzliwości”
 • Pogadanki
 • Rozmowy indywidualne
 • Wycieczki, imprezy szkolne
 • Uroczyste wręczanie dyplomów, nagród i pochwał na akademiach i apelach szkolnych
 • Inicjatywy Samorządu Szkolnego

 

 • Pogadanka, prelekcje
 • Konkursy, audycje, filmy
 • Spotkania z przedstawicielami służb np. straży pożarnej, straży miejskiej

 

Dyrektor szkoły,

Pedagog szkolny,

Rada Pedagogiczna,

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Zaproszeni goście

Rodzice.

 

 

 

 

3.

Kształtowanie kultury osobistej oraz prawidłowych postaw moralnych

 • Dostarczenie uczniom wiedzy na temat zasad kulturalnego zachowania się
 • Kształtowanie nawyku używania zwrotów grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam );
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w szkole, na lekcjach, przerwach, w miejscach publicznych – na ulicy, w kinie, teatrze, autobusie, przy stole;
 • Kształtowanie postawy szacunku dla innych ludzi, w tym niepełnosprawnych, starszych, obcokrajowców;
 • Kształtowanie wrażliwości wobec problemów świata współczesnego, np.: bieda,
 • Rozwijanie działalności wolontarystycznej
 • Budowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych
 • Kształtowanie

postawy szacunku do cudzej własności

 

 • Zna i stosuje podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Szanuje innych ludzi;
 • Jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • Pomaga potrzebującym ( pomoc koleżeńska, rodzinna, sąsiedzka )
 • Uczeń wie jak się zachować wobec drugiego człowieka

 

 • Uczeń angażuje się w akcje charytatywne
 • Potrafi pracować w zespole przy organizacji działań wolontarystycznyc

 

 • Reaguje aktywnie na przejawy wyrządzania krzywdy

 

 

 • Rozmowy indywidualne,
 • Pogadanki w klasach,
 • Konkursy, audycje
 • Tworzenie na poziomie klas form pomocy koleżeńskiej;
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych przez ich niepełnosprawnych rówieśników
 • Lekcje otwarte o zdrowiu prowadzone przez uczniów dla oddziału przedszkolnego ramach projektów edukacyjnych klas II
 • Organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

 • Organizacja Ogólnopolskiej akcji „Prezent pod choinkę”, „Marzycielska poczta”
 • Zbieranie zakrętek, schronisko

 

 • Godziny wychowawcze,
 • Pogadanki
 • Konkursy,
 • Audycje, gazetki
 • Pogadanki, spotkania z przedstawicielami policji

Dyrektor,

Pedagog,

Nauczyciele, Wychowawcy,

Pielęgniarka szkolna, Nauczyciel wychowania fizycznego.

4.

Rozwijanie wiedzy i wzmacnianie umiejętności psychologicznych.

 

 • Poznanie emocji i sposobów bezpiecznego ich wyrażania, odreagowania
 • Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, asertywnej komunikacji

 

 

 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania agresji i przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku  samopoznania, odkrywania

zainteresowań, uzdolnień,  pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów

 • Dostarczenie wiedzy jak radzić sobie w sytuacjach trudnych

 

 

 • Rozpoznaje,  nazywa emocje i bezpiecznie odragowuje
 • Zna rodzaje komunikacji(werbalna, niewerbalna),
 • potrafi  skutecznie  się porozumiewać
  i aktywnie  słuchać

 

 • Zna i rozumie ideę teflonu zaufania
 • Nie obawia się poprosić o pomoc i wsparcie
 • Wie gdzie szukać informacji  i wsparcia
 • Zna sposoby bezpiecznego i powszechnie akceptowanego odreagowania negatywnych emocji i rozwiązywania konfliktów

 

 • Zna swoje mocne i słabe strony i potrafi wykorzystać tę  wiedzę  do planowania dalszej drogi kształcenia
 • Potrafi prosić o pomoc i wie, gdzie jej szukać

 

 

 • Godziny wychowawcze, pogadanki, zajęcia pedagogiem, scenki dramowe,
 • Warsztaty prowadzone przez psychologa z PP
 • Spotkania  przedstawicielami różnych zawodów

 

 

 • Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, pogadanki, praca  w grupie
 • Prezentacja
 • Specjalistyczne portale internetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Godziny wychowawcze
 • Zajęcia warsztatowe  z doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Zajęcia z pedagogiem
 • Portale internetowe
 • Broszury, ulotki, gazetki

 

 

Wychowawcy klas,

Nauczyciele,

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;

Pedagog szkolny

Doradza  i psycholog z z poradni, pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy

Doradca zawodowy
z PPP

Wychowawcy

 

 

 

 

 

5.

Kształtowanie postaw prospołecznych.

 • Kształtowanie umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • Kształtowanie postawy otwartości, akceptacji na różnorodność kulturową
 • Kształtowanie umiejętności oceny i stosowania się do powszechnie akceptowanych norm i zasad społecznych

 

 • Kształtowanie postawy obywatelskiej

 

 • Rozwijanie społecznej aktywności uczniów

 

 

 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i potrafi to prawidłowo ocenić.

 

 • Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności.
 • Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach i wyciąga konstruktywne wnioski.
 • Uczeń jest świadom pełnionych  przez siebie ról
 • Uczeń jest otwarty na różnorodność kulturową
 • Zna i stosuje się do powszechnie obowiązujących norm i zasad społecznych.

 

 

 • Zna kulturę i tradycję własnego narodu

 

 • Angażuje się w życie klasy i społeczności szkolonej
 • Potrafi analizować, wyciągać wnioski
  i podawać swoje zachowanie analizie
 • Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 • Uczeń potrafi zachować się stosownie  do zaistniałej sytuacji

 

 • Zajęcia lekcyjne
 • Godziny wychowawcze,
 • Pogadanki

 

 • Zajęcia lekcyjne
 • Dni Języków Obcych
 • Wycieczki zagraniczne

 

 • Ustalanie reguł klasowych – kontraktu,
 • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole;
 • Rozmowy indywidualne;
 • Akademie, uroczystości lokalne, miejskie
 • Wybory samorządów klasowych i samorządu szkolnego
 • Godziny wychowawcze
 • Konkursy
 • Pogadanki

 

 • Projekty edukacyjne
 • Wycieczki
 • Pogadanki
 • Godziny wychowawcze
 • Konkury
 • Spotkania profilaktyczne

 

 

Wżr, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele historii, wos,, n-ele języków obcych, religii

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuczyciele historii, Wos, Wychowawcy

Opiekun samorządu szkolnego

Wychowawcy

Pedagodzy

Dyrektor

Zespół Wychowawczy

6.

Współpraca z rodzicami  w realizacji działań wychowawczych

 • Monitorowanie potrzeb

i oczekiwań rodziców

wobec działań

wychowawczych

 • Włączenie rodziców  w działania sprzyjające budowaniu postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia
 • Wymiana informacji i doświadczeń
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców
 • Realizowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec rodziców
 • Angażowanie rodziców w życie szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wspieranie rodziców w  rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji

 

 • Rodzic ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej
 • Ma wpływ na proces wychowawczy, opiekuńczy  szkoły
 • Ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania
 • Ma możliwość poszerzania i ugruntowania wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
 • Za pośrednictwem szkoły poszerza swą wiedzę na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz zagrożeń świata współczesnego (np.: uzależnienia, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży);
 • Ma dostęp do dokumentacji szkoły (np.: statut, procedury, program wychowawczy, program profilaktyki itp.);
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;
 • Ma poczucie więzi ze szkołą;
 • Dba o budowanie przyjaznego klimatu w szkole.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Spotkania, konsultacje rodziców w ramach działalności edukacyjnej i informacyjnej
 • Dostęp do dokumentacji szkoły Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Programy Nauczania, wymagania edukacyjne, procedury strategii, procedury realizowania obowiązku szkolnego – omówienie najważniejszych ich

zapisów podczas

zebrań klasowych.

 • biblioteka, strona internetowa szkoły,
 • Współorganizowanie akcji/ uroczystości szkolnych i środowiskowych;
 • Wycieczki
 • Konsultacje z nauczycielami wg ustalonego harmonogramu spotkań
 • Stały kontakt poprzez dziennik elektroniczny „Librus”

 

 • Wsparcie  pedagogiczne, psychologiczne , materialne tj. stypendium, pomoc rzeczowa, pokierowanie na wsparcie specjalistyczne
 • Tydzień regionalny
 • Lekcje otwarte
 • Organizacja półmetku, komersu
 • Dofinansowanie imprez , nagród
 • Organizacja wycieczek
 • Udział w konkursach

Dyrektor,

Wychowawcy klas,

Pedagog szkolny

Nauczyciele,

Rodzice.

Dla skutecznej realizacji  procesu wychowawczego konieczne jest stałe doskonalenie nauczycieli :

 • w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz rodzicami
 • podnoszenie umiejętności w zakresie pracy warsztatowej z grupą uczniów
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych

V. Sposoby i formy realizacji działań wychowawczych:

Zadania wychowawcze mogą być realizowane w ramach:

 • lekcji wychowawczych – zajęć, na których wychowawca i uczniowie danej klasy spotykają się i dokonują analizy problemów wychowawczych; ważnym elementem jest otwarta postawa wychowawcy na problemy młodzieży,
 • lekcji przedmiotowych – zajęć, w czasie których na bazie podawanych wiadomości pojawiają się zagadnienia wychowawcze,
 • zajęć pozalekcyjnych – dodatkowych form pracy w niewielkich grupach, gdzie spotyka się młodzież o określonych zainteresowaniach i umiejętnościach, które  rozwija,
 • różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły – akademie, rocznice związane z świętami narodowymi (przygotowywane wspólnie z młodzieżą),
 • wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych – integrują zespół uczniowski, jak również zawierają w sobie wiele sytuacji wychowawczych,
 • konkursów i olimpiad przedmiotowych – dających młodzieży możliwość przedstawienia swoich osiągnięć, wiedzy i umiejętności,
 • wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,
 • wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na wystawy,
 • indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej z uczniem,
 • zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym,
 • akcji charytatywnych, ekologicznych – młodzież inicjuje akcje lub bierze czynny udział w przedsięwzięciach,
 • zawodów i imprez sportowych – młodzież reprezentuje szkołę na turniejach i zawodach międzyszkolnych oraz uczestniczy w SKS-ach,
 • samopomocy uczniowskiej – uczniowie pomagają sobie wzajemnie

w odrabianiu lekcji i w nauce,

 • współpracy z rodzicami, która obejmuje:

- kontakt natychmiastowy w niepokojących przypadkach wychowawczych  (telefoniczny, listowny);

- kontakt stały podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji;

- stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców;

- spotkania z pedagogiem szkolnym.

 

 

 

VI. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy:

Szkoła w celu prawidłowego prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej współpracuje z następującymi instytucjami i podmiotami:

Rada Dzielnicy

Urząd Miasta

Wydział Edukacji

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ośrodek Interwencji  Kryzysowej

Komenda Miejska Policji, w szczególności dzielnicowi oraz  Specjalista ds. Nieletnich

Sąd  Rodzinny i Nieletnich

Kuratorzy, asystenci rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przemocy

Dom Kultury Boguszowice

Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Maszkieciarnia”

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Platforma e-lerningowa Studium Praw Europejskiego

Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Rybniku

Ościenne placówki oświatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WOM

Metis (Katowice)

Instytucje kształcące

Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr sp.j. Mariola Kujańska, Justyna Kokot

Instytucje wspierające doskonalenie zawodowe w zakresie promocji zdrowia

Fundacja Obrony Praw Człowieka 'Dura Lex, Sed Lex'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

VII. Harmonogram stałych uroczystości oraz imprez szkolnych poprzez które realizowane są założone zadania wychowawcze.

Termin

Impreza , wydarzenie

Koordynatorzy

IX

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor, rada pedagogiczna

IX

Wybory samorządów klasowych

Wychowawcy

X

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Opiekun samorządu

X /XI

Otrzęsiny klas pierwszych, pasowanie na Gimnazjalistę

Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele w -f

X

 

 

X

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Warsztaty zawodoznawcze (kl. III)

 

K. Gumulak, M. Basista-Krępuszewska, Ż. Rarot-Szweda, M. Rydzkowska

 

Dordca zawodowy  zPPP

XI

Dzień Pluszowego Misia

 

XI

Akademia z Okazji Narodowego Święta Niepodległości

Nauczyciele historii, wos

XI

Dzień Czystego Powietrza

Nauczyciele biologii

XII

Wigilie klasowe

 

XII

Rodzinny Konkurs na wypiek ciasta świątecznego

p. Gucwa, p. Rarot-Szweda

XII

Jasełka

p.Szwałek

XII

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Zespół ds.Integracji

XII

Konkurs biblijny

Katechetki

 

XI, XII

Ogólnopolska Akcja „Prezent pod choinkę”

Pedagodzy, p.Todys,
p. Weremijewicz-Chrobok

II

Dzień Bezpiecznego Internetu

p. Szwałek

III

Kolorowe Dni Integracji

Zespól ds. Integracji

III

Światowy Dzień Liczby

Nauczyciele przedmiotów ścisłych

III

Przedstawienie wielkanocne

Katecheci, samorząd  szkolny p. Rarot -Szweda

IV

Dzień Ziemi

Nauczyciele biologii

IV

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

Zespól ds. Integracji

V/VI

Turniej zawodoznawczy

Pedagodzy, p.Weremijewicz-Chrobok

V

 

V

Akademia  okazji uchwalenia Konstytucji
3 maja

Tydzień Regionalny

Nauczyciele historii, wos-u,
p. Raraot-Szweda

p. Rydzkowska i Zespół humanistyczno-artystyczny

VI

Uroczysta Akademia na zakończenie roku szkolnego

Opiekun i Samorząd Szkolny

Cały rok

Spotkanie z ludźmi prezentującymi różne zawody, zainteresowania i pasje.

Propozycje młodzieży oraz  nauczycieli

Cały rok

Zbiórki charytatywne (akcja zbierania zakrętek, zakrętki, zbiórka na schronisko)

 

Cały rok

Konkurs „Zdrowe drugie śniadanie”

p. Wiosna, p.Zaik,p.Gumulak

Cały rok

Sprawna klasa

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

VIII. Tematyka godzin wychowawczych

Klasy I

CELE

TEMATYKA*

1.Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

1. Co wiemy o patronie naszego gimnazjum?

2. Poezja Czesława Miłosza a młodzi twórcy naszej szkoły.

 

2. Kształtowanie naturalnej akceptacji i tolerancji dla drugiego człowieka.

1. Poznajmy się- zajęcia integrujące zespół klasowy.

2. Słowo o (nie)tolerancji.

3. Niepełnosprawni żyją wokół nas.

4. Porozmawiajmy inaczej – język migowy, alfabet Braille'a, piktogramy.

3. Kształtowanie szacunku wobec przyrody.

1. Z ekologią na co dzień.

4. Wdrażanie do dbałości o własny rozwój psychofizyczny oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

1. Stres-jak sobie z nim poradzić?

2. W jaki sposób dbam o higienę ciała i umysłu.

3. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

4. Wpływ nikotyny, alkoholu i narkotyków i innych używek na zdrowie człowieka.

5. „Nie wypalaj się”- problematyka psychomanipulacji i środków zwanych dopalaczami.

6. Jak radzić sobie z agresją i przemocą?

7. Rozpoznawanie, nazywanie oraz wyrażanie uczuć.

8. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie życiu?

9. Zachowania ryzykowne a bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

5.Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku  samopoznania, odkrywania

zainteresowań, uzdolnień,  pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.

1. Kultura osobista naszą wizytówką - kultura osobista na co dzień.

2. Mam prawa i obowiązki.

3. Poznajemy siebie- asertywność, uległość i agresja w zachowaniu.

4. Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka.

6. Kształtowanie postaw społecznych poprzez wybór samorządu klasowego oraz ustalenie planu pracy.

7. Kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny (dyskusja dotycząca ustalenia oceny z zachowania, podejścia do obowiązków szkolnych).

 

 

 

1. Jaki jestem?- czyli moje mocne i słabe strony.

2. Jaki zawód mógłbym wykonywać?

 

 

*Tematy przygotowane są w oparciu o cele Szkolnego Programu Wychowawczego
i obejmują 25 godzin lekcyjnych. Pozostałą tematykę 5 godzin opracowuje wychowawca
w zależności od specyfiki i potrzeb klasy.

Klasy II

CELE

TEMATYKA*

1.Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

1. Czesław Miłosz – obraz wielkiego twórcy i człowieka, patrona naszego! gimnazjum.

2. W kręgu twórczości Czesława Miłosza i młodych literatów naszej szkoły.

 

2. Kształtowanie naturalnej akceptacji i tolerancji dla drugiego człowieka.

1. Inny nie znaczy gorszy.

2. Za czy przeciw integracji?- niepełnosprawni we współczesnym świecie.

3. Formy pomocy osobom niepełnosprawnym.

3. Kształtowanie szacunku wobec przyrody.

1. Z ekologią na co dzień.

4. Wdrażanie do dbałości o własny rozwój psychofizyczny oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

1. Nasze uczucia - jak je okazywać?

2. Poznajemy techniki skutecznego uczenia się.

3. Jak mnie widzą, tak mnie piszą" – estetyka wyglądu zewnętrznego.

4. Nałogi i używki kradną naszą wolność.

5. Pętla co nas zapętlą- czyli rzecz o dopalaczach, używkach i uzależnieniu.

6. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

7. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

8. Jak sobie radzić z agresją i przemocą?

9. Zachowania ryzykowne a bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

5.Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku  samopoznania, odkrywania

zainteresowań, uzdolnień,  pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.

1. Savoir-vivre na co dzień.

2. Trening zachowań asertywnych.

3. Mam prawa i obowiązki.

4. Poznajemy zasady pierwszej pomocy.

5. Doskonalenie umiejętności komunikowania się.

6. Umiejętność dyskusji i obrony własnego zdania.

7. Kształtowanie postaw społecznych poprzez wybór samorządu klasowego oraz ustalenie planu pracy.

8. Kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny (dyskusja dotycząca ustalenia oceny z zachowania, podejścia do obowiązków szkolnych).

 

 

 

1. Moje mocne i słane strony.

2. Poznajemy świat zawodów.

 

 

*Tematy przygotowane są w oparciu o cele Szkolnego Programu Wychowawczego
i obejmują 25 godzin lekcyjnych. Pozostała tematykę 5 godzin opracowuje wychowawca
w zależności od specyfiki i potrzeb klasy.

Klasy III

CELE

TEMATYKA*

1.Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

1. „Wielki” Człowiek patronem gimnazjum.

2. W świecie poezji/prozy Czesława Miłosza i twórców literatury naszej szkoły.

 

2. Kształtowanie naturalnej akceptacji i tolerancji dla drugiego człowieka.

1. Tolerancyjny nie znaczy obojętny.

2. Niepełnosprawny nie znaczy gorszy.

3. Nasze postawy wobec osób niepełnosprawnych.

3. Kształtowanie szacunku wobec przyrody.

1. Z ekologią na co dzień.

4. Wdrażanie do dbałości o własny rozwój psychofizyczny oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

1. Techniki skutecznego uczenia się i utrwalania wiadomości.

2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się.

3. Twój demon agresji- samokontrola decyzji i zachowań.

4.Narkotyki i inne środki odurzające a niekontrolowane zachowania.

5. Wolni od dopalaczy tzn. kreatywni w życiu, czyli dopal dopalaczom.

6. Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?

7. Stres- jak sobie z nim radzić.

8. Nie ma życiowych porażek są tylko doświadczenia.

9. Zachowania ryzykowne a bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

5.Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku  samopoznania, odkrywania

zainteresowań, uzdolnień,  pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.

1. Życzliwość i szacunek jako podstawowy wymiar kultury osobistej.

2. Asertywna odmowa- drogą do sukcesu.

3. Ponoszę odpowiedzialność za podjęte decyzje.

4. Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna.

5. Mam prawo żyć godnie- katalog praw człowieka.

6. Rola autorytetu w życiu człowieka.

7. Kształtowanie postaw społecznych poprzez wybór samorządu klasowego oraz ustalenie planu pracy.

8. Kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny (zajęcia dotycząca ustalenia oceny z zachowania, podejścia do obowiązków szkolnych, zapoznanie z wynikami egzaminacyjnymi).

 

 

 

1. Rola zainteresowań w wyborze właściwego zawodu.

2. "Kim chciałbyś zostać?" - czynniki trafnego wyboru zawodu.

 

 

 

*Tematy przygotowane są w oparciu o cele Szkolnego Programu Wychowawczego
i obejmują 25 godzin lekcyjnych. Pozostała tematykę 5 godzin opracowuje wychowawca
w zależności od specyfiki i potrzeb klasy.

 

 

 

IX. Ewaluacja:

Ewaluacja działań wychowawczych będzie prowadzona na bieżąco  na podstawie narzędzi do wyboru taki jak:  obserwacja, rozmowa, dyskusja, ankiety, analiza danych, dokumentacji, informacje uzyskane od uczniów, rodziców, rady pedagogicznej, pozostałych pracowników szkoły, jak również instytucji wspierających szkołę. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z przeprowadzonych działań i wybranych  narzędzi.

 

Opracowały: Ewa Surma i Liliana Babilas.

 

Poprawiony: środa, 30 sierpnia 2017 17:02