Gimnazjum nr 7 w Rybniku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rada rodziców

Email Drukuj PDF

.

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Grażyna Wawoczny

Zastępca przewodniczącego - Urszula Kuszka

Sekretarz - Marek Twardowski

Skarbnik - Dorota Prochownik

Członkowie Rady Rodziców: Słowik Katarzyna, Magdalena Szafraniec-Blaut, Barbara Korduła, Beata Gancarczyk, Dariusz Kolorz, Izabela Pustelny, Hanna Kowalczyk, Katarzyna Jakubik, Anna Szulik-Garbacz, Małgorzata Pomykoł, Agnieszka Wojczuk-Żyrek, Anna Przeliorz

 

Komisja rewizyjna: Żaneta Rarot-Szweda ,Edyta Wawer, Adamska Małgorzata


Składki

Składki na Radę Rodziców wynoszą:

I pierwsze dziecko -  60,00 zł na rok szkolny

II dziecka - 30 zł na rok szkolny

III dziecko - zwolnione z opłaty

Opłaty można uiszczać w dwóch ratach lub jednorazowo.

Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe.

Konto bankowe Rady Rodziców

PKO BP

Nr 11 1440 1390 0000 0000 1291 2013

 

 

Regulamin działalności Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 36

im. Czesława Miłosza

w Rybniku

Na podstawie Art. 83. ust.1 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 )

Rada Rodziców uchwala, co następuje:


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku,

2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3.  Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły,

4.  Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły,

5.  Radzie Oddziału – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,

6.  Zebraniu klasowym - należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,

7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców,

8.  Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,

9.   Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,

10.  Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,

11.  Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

12.  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

§2

Szczegółowy zakres kompetencji rady określa Statut, a zasady tworzenia uchwała Zgromadzenie ogółu rodziców uczniów Szkoły.

§3

1. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:

1)  Rady oddziałowe,

2)  Przewodniczący

3.  W skład Rady i jej ogólnoszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady oddziału – wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

Rozdział 2

Rada Rodziców

§4

1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w ramach systemu oświaty, reprezentującym ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie, w tym Komisję Rewizyjną składającą się z 3 członków wybieranych z członków Rady Rodziców, nie będących członkami Prezydium R.R.

§5

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkolę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§6

1. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4)   wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.

5)   wnioskuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.

6)   uczestniczy w ocenie pracy dyrektora szkoły.

7)   opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

8)   bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

9)   gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły.

10)  opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

11)  występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

§7

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§8

W celu wspierania działalności statutowej szkoły , rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. Fundusze,  mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

§9

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców dokonuje wyboru Prezydium Rady w składzie:

a)  Przewodniczącego Rady

b)  Wiceprzewodniczącego Rady,

c)  Sekretarza Rady,

d)  Skarbnika.

2. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie Rady Rodziców prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub – w razie braku wyznaczenia – obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowej Rady Rodziców, a w innych przypadkach – Dyrektor.

3. Osoby kandydujące do wyboru może zgłaszać każdy członek Rady, warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenia zgody przez zgłaszana osobę.

4.  Wybrani zostają kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie potrzeby wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.

5.  Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady. Osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

§10

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

1.  Kieruje praca Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie,

2.  Kieruje pracą Rady Rodziców, w tym w szczególności:

a)  określa zakresy zadań pozostałych członków Rady Rodziców,

b)  zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady Rodziców,

c)   zwołuje Zgromadzenie ogółu rodziców – z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Rodziców albo Dyrektora.

§11

1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

2. W razie ustania członkostwa w Radzie Rodziców przed upływem kadencji na skutek rezygnacji, na najbliższym zebraniu rady przeprowadzone są wybory uzupełniające na okres do końca kadencji.

3. Rada może odwołać Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika w przypadku naruszenia przepisów regulaminu Rady Rodziców.

§12

1. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się, jeśli uzna, że wystarczającą reprezentację interesów rodziców uczniów Szkoły zapewnia Rada Szkoły.

2. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z odwołaniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza.

Jednakże Przewodniczący i Skarbnik pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyczerpania tych środków lub przekazania tych środków Radzie Szkoły.

Rozdział 3

Zebrania Rady Rodziców

§13

Na zebraniach Rady Rodziców mogą być podejmowane uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej kompetencji.

§14

 • W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.
 • Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

§15

 • Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek.
 • Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady.
 • Zebrania rady zwołuje się, co najmniej raz na kwartał, w tym pierwsze zebranie we wrześniu każdego roku.
 • O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 4 dni przed planowanym terminem zebrania.
 • W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust.3, może być dokonane najpóźniej na 2 dni przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
 • Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
 • Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust.5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

§16

Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany, po otwarciu zebrania a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora.

Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz, na jednym zebraniu.

§17

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomijane są głosy "wstrzymujące się".

4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głoś łączną liczbę głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

§18

1. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust.3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący zebrania.

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadząca zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

§19

1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:

1)  co najmniej 50% członków Rady – w pierwszym terminie zebrania

2)  zwykłą większością głosów członków Rady – w drugim terminie zebrania.

2.  Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady równą pierwszej liczbie całkowitej po połowie pełnego składu.

§20

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w §22 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

1)  numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,

2)  stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3)  listę obecnych członków Rady oraz osób uczestniczących w zebraniach z głosowaniem doradczym – jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

4)  stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5)   zatwierdzony porządek obrad,

6)   przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,

7)   oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treści podjętych uchwał, z tym, że w przypadku chwał o jakich mowa w § 22, można pominąć w protokole ich treść,

8)   podpisy Przewodniczącego i protokolanta,

3.   Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały Rady – arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§21

1. W protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w § 22 sporządzone są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:

1)  tytuł uchwały.

2)   podstawę prawną,

3)   tekst uchwały,

4)   podpis Przewodniczącego.

2.   Tytuł uchwały składa się z następujących części:

1)   oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

2)   daty podjęcia uchwały,

3)   możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

3.   Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§22

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzednim, są uchwały w sprawach:

1)  regulaminu lub zmiany Regulaminu,

2)  wystąpienia z wnioskiem o utworzeniu Rady Szkoły

2.  Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

Rozdział 4

Rada Oddziału

§23

Rada Oddziału reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie na zasadach wynikających z regulaminu, a ponadto może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.

§24

1. Rodzice uczniów klasy, przy obecności, co najmniej połowy rodziców uczniów danej klasy, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach, wybierają spośród siebie radę oddziału, w składzie:

1) przewodniczący,

2) wiceprzewodniczący, pełniący także funkcje sekretarza,

3) skarbnik

2. Przewodniczący rady oddziału wchodzi w skład Rady Rodziców.

3. Kadencja Rady Oddziału trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym..

4. W razie ustania członkostwa w radzie oddziału przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, z zachowaniem quorum określonego w ust.1, przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

5. Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę oddziału lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady na okres do końca kadencji.

6.  Do głosowań podczas zebrań rodziców w sprawach, o których mowa w ustępach poprzedzających, stosuje się odpowiednio przepisy §16 ust.1 i ust.3 oraz §17.

7.  O aktualnym składzie rady oddziału jej przewodniczący informuje Przewodniczącego Rady Rodziców, niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.

§25

1. Pracami rady oddziału kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący rady oddziału w szczególności:

1) Reprezentuje rodziców uczniów klasy i radę oddziału wobec innych podmiotów,

2) Utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy,

3) Dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziału,

4) Zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, posiedzenie rady oddziału.

Rozdział 5

Zasady wydatkowania Funduszu Rady

§26

1. Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na odrębnym koncie bankowym.

2. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu Rady Rodziców upoważnieni są:

1) Przewodniczący Rady Rodziców,

2) Skarbnik

3. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Rada Rodziców, w ramach zasad ustalonych przez Radę.

4. Środki funduszu przeznaczone są w szczególności na:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego,

2) organizacja imprez szkolnych i środowiskowych

3) innych związanych z funkcjonowaniem szkoły

Wnioski nauczycieli będą rozpatrywane po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrekcji szkoły.

Rozdział 6

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§27

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylenia, zmienia lub uzupełnia przepisy, podając zarazem nowa treść przepisów.

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2017r.

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 10 października 2017 19:51